Home Overclocking Team Delta DDR4 8GB KIT 2400MHz, mọi chuyện đã được sắp xếp