Home Overclocking Core i7-8700K Core i5-8600K với các phiên bản đặc biệt, IHS bằng bạc và TIM kim loại lỏng